Методичне забезпечення

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ АТЛ

 1. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. — Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. — 378 с.
 2. Методичні рекомендації з виробничої практики по аптечній технології ліків для студентів 4 та 5 курсів / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, О. О.Гайдукова, Т. М. Зубченко. – Х. : НФаУ, 2015. – 36 с.
 3. Методологія викладання аптечної технології ліків : навч.-метод. посібник / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова, О. С., О. М. Котенко, Данькевич, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова, В. О. Соболева, О. Є. Богуцька, Л. М. Подорожна, Ю. М. Азаренко, Ю. В. Левачкова, Н. В. Живота, В. М. Чушенко, О. А. Гаркавцева; за ред. О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних. – 2-ге вид., стереотип. – Х. : Изд-во НФаУ, 2015. – 232 с.
 4. Практикум з аптечної технології ліків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ О.І. Тихонов, с.О. Тихонова, О.П. Гудзенко та ін.; за ред.. О.І. Тихонова, С.О. Тихонової. –Х.: Оригінал, 2014.- 448 с.
 5. Практикум по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студ. вузов / А И. Тихонов, С. А.Тихонова, С. М. Мусоев, Г. П. Пеклина, Л. А. Бондаренко, А. Г. Башура, О. С. Шпичак, Е. Е. Богуцкая; под ред. А. И. Тихонова и С. А. Тихоновой. – Х.: Оригинал, 2016. – 462 с.
 6. Практикум по аптечной технологии лекарств: учеб. Пособие для студ. Вузов/ А. И. Тихонов, С.А. Тихонова, С.М. Мусоев, Г.П. Пеклина, Л.А. Бондаренко; под ред. А.И. Тихонова, С.А. Тихоновой. – Х.: Оригинал, 2016. – 462 с.
 7. Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів : наказ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 // Офіційний вісник України від 2006. № 47.
 8. Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем : наказ МОЗ України від 07.09.93 № 197 // Відомості Верховної Ради України, 1993.
 9. Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень: наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 37. – 22 с.
 10. Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки : Наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812 // Офіційний вісник України від 23.11.2012 № 87.
 11. Про лікарські засоби: закон України від 4.04.96 № 123/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – .№ 123.
 12. Рабочая журнал по аптечной технологии лекарств для подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок 2» : учебн. пос. для студентов специальности «Фармация» / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Т. Н. Зубченко, Е. Е. Богуцкая, С. С. Зуйкина, В. В. Михайленко, Т. Н. Ковалева, И. В. Герасимова. – Х. : НФаУ, 2016. – 100 с.
 13. Рабочая тетрадь по аптечной технологии лекарств : учебн. пос. для иностранных студентов специальности «Фармация» / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, С. С. Зуйкина, Е. Е. Богуцкая, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева, С. В. Олейник. – Х. : НФаУ, 2016. – 201 с.
 14. Рабочая тетрадь по производственной практике по аптечной технологии лекарств : уч. пособ. для студ. фармац. вузов и факультетов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Т. Н. Зубченко, Е. А. Гайдукова, С. В. Олейник, И. В. Белошицкая, О. А. Ковалева. – Х. : НФаУ, 2016. – 44 с.
 15. Рідкі лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: Методичні рекомендації / О.І. Тихонов, Т.Г.Ярних, Н.Ф.Орловецька та ін.; За ред. О.І.Тихонова і Т.Г.Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 160 с.
 16. Робочий зошит з аптечної технології ліків : навч. пос. для студентів спеціальності «Фармація» / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. С. Зуйкіна, О.Є. Богуцька, Т. М. .Зубченко, Т. М. Ковальова, С. В. Олійник. – Х. : НФаУ, 2016. – 223 с.
 17. Робочий зошит з аптечної технології ліків для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2» : навч. пос. для студентів спеціальності «Фармація» / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, Т. М. Зубченко, О. Є. Богуцька, С. С. Зуйкіна, В. В. Михайленко, Т. М. Ковалева, І. В. Герасимова. – Х. : НФаУ, 2015. – 92 с.
 18. Робочий зошит з аптечної технології ліків. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С.С. Зуйкіна та ін.– 3-е вид., переробл. І допов. – Х.: В-во НФаУ, 2016. – 91 с.
 19. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення нестерильных лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.5 : 2015 // За ред. проф. О. І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. – 109 с. (Затверджено наказом МОЗ Україри № 398 от 01.07.2015 р.).
 20. Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і їх застосування в фармації, медицині та косметології : методичні рекомендації / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова, О. С., О. Г. Башура, О. С. Шпичак, Л. О. Бондаренко, П. С. Сирота, Б. Т. Кудрик, Р. І. Скрипник-Тихонов, Н. С. Богдан, С. Г. Бобро, Л. В. Каношевич, О. Є. Богуцька; за ред. О. І. Тихонова. – Х. : Изд-во НФаУ, 2016. – 75 с.
 21. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал./О.І. Тихонов, П.А. Логвин, С..О. Тихонова, О.В. Базулін, Т.Г. Ярних, О.С. Шпичак, О.М.Котенко; за ред.. О.І. Тихонова,  –Х.: Оригінал, 2009.-432 с.
 22. Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 536 с.
 23. Ярних, Т. Г. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): метод. рек. / Т. Г. Ярних, о. І. Тихонов, І. С. Грищенко та ін. – Х., 2015. –12 с.
 24. Tests of the Chemist’s Technology of Drugs Department : for English students in the speciality «Pharmacy» : a handbook for preparation to license exam «KROCK-2» / L. I. Vyshnevska, N. P. Polovko, T. M. Kovalova, A. B.Yuryeva, T. N. Zubchenko, O. Ye. Bogutska, S. S. Zujkina, V. V. Michaylenko, I. V. Herasymova. – Kharkiv : NUPh, 2016. – 65 р.
 25. Екстемпоральні прописи для терапії дерматологічних захворювань : навч. посіб. для студентів медичних та фармацевтичних вузів/ Половко Н.П., Вишневська Л.І., Ковальова Т.М. [та ін]. ; за редакцією Н.П. Половко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 97 с.: іл.
 26. Робочий зошит із виробничої практики з аптечної технології ліків : навчальний посібник для студентів спеціальності “Фармація” / Л.І. Вишневська, Н.П. половко, Т.М. Зубченко та ін. – 3-є вид., переробл. та допов. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 43 с.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІОФАРМАЦІЯ»

 1. Современное состояние и перспективы розвития биофармации. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация”: Учеб. Пособ. для внеаудит. работы студ. /Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Богуцкая Е.Е., Азаренко Ю.Н. Х.: Изд-во НФАУ, 2006. – 32 с.
 2. Влияние фармацевтических факторов на терапевтическую эффективность лекарственных препаратов. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация”: Учеб. Пособ. для внеаудит. работы студ. /Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Богуцкая Е.Е., Азаренко Ю.Н. Х.: Изд-во НФАУ, 2007; Ч.1 – 32 с.; Ч.2 –32 с.
 3. Фармако-технологические методи оценки разпадаемости, растворения и высвобождения лекарственных веществ из лекарственных препаратов. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация”: Учеб. Пособ. для внеаудит. работы студ. /Тихонов А.И., Ярних Т.Г., Богуцкая Е.Е., Азаренко Ю.Н. Х.: Изд-во НФАУ, 2006. – 44 с.
 4. Biopharmaceutics. Збірник текстів лекцій. Tikhonov A.I., Yarnykh T.G., Yuryeva A.B., Podorozhna L.N., Zuykina S.S., НФаУ, Оригінал, 2011.
 5. Biopharmaceutics. Практикум. Tikhonov A.I., Bogutskaya Ye.Ye., Yarnykh T.G., Kotenko A.M., Garkavtseva O.A., НФаУ, Оригінал, 2011.
 6. Биофармация. Учебник. А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, А.И. Зупанец, О.С. Данькевич, Е.Е. Богуцькая, Н.В. Бездетко, Ю.Н. Азаренко, Харьков, «Золотые страницы», 2003.
 7. Біофармація. Підручник. О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю. В. Левачкова, Харків, «Золоті сторінки», 2010.
 8. Практикум по биофармации. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. ТихоновА.И., Богуцька Е.Е., Ярных Т.Г., Котенко А.И., Харьков, «Золотые страницы», 2003.
 9. Рабочая тетрадь по биофармации: учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов / C.А. Тихонова, А.И. Тихонов, Е.Е. Богуцкая, Т.Н. Зубченко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 38 с.
 10. Робочий зошит з біофармації: навчальний посібник для студентів фармацевтичних вузів і факультетів / C.О. Тихонова, О.І. Тихонов, О.Є. Богуцька, Т.М. Зубченко; – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 38 с.
Print Friendly, PDF & Email