Конференція-2020

Шановні колеги!

Кафедра аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки України запрошують Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній дистанційній конференції «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів», яка відбудеться 20 березня 2020 року.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2020 р. (Посвідчення № 434 Українського інституту науково-технічної і економічної експертизи від 13 серпня 2019 року).

Основні напрямки роботи конференції

 • Перспективні біологічно активні і сучасні допоміжні речовини
 • Біофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських засобів
 • Удосконалення складу і технології алопатичних і гомеопатичних лікарських засобів
 • Законодавче нормування виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів
 • Валідація технологічного процесу виробництва екстемпоральних лікарських засобів
 • Роль навчальних дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Біофармація» і «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» у підготовці студентів за освітньою програмою «Фармація. Промислова фармація»
 • Госпітальна фармація

До участі у конференції запрошуємо

Вчених, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників аптечних установ, фармацевтичних фірм, підприємств, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів.

Форми участі у конференції

Дистанційна, заочна, постерна доповідь.

Робочі мови конференції

Українська, англійська, російська.

Публікація матеріалів конференції

Матеріали конференції будуть опубліковані в Збірнику наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології» (Національний фармацевтичний університет, кафедра аптечної технології ліків).

Публікація матеріалів конференції – безкоштовна!

Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до оформлення статей:

 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, поля по 2 см з кожного боку, інтервал – 1,0, інтервал перед та після абзацу – 0 пт, абзацний відступ – 1,25 см, обсяг, включаючи таблиці, рисунки та список літератури – 3-5 (не більше) сторінок;
 • у заголовку статті вказується: перший рядок – УДК, другий рядок – назва статті (заголовними літерами, жирним шрифтом), третій рядок – прізвища і ініціали авторів через кому (жирний курсив), четвертий рядок – повне найменування організації (жирним шрифтом);
 • через рядок друкується основний текст статі;
 • стаття повинна містити наступні розділи: введення з формулюванням актуальності і мети дослідження, методи дослідження, виклад основних результатів, висновки, список літератури;
 • стаття може бути ілюстрована чорно-білими таблицями і діаграмами, які виконуються за допомогою функцій Microsoft Word і мають бути редагованими; на ілюстративний матеріал в тексті мають бути дані посилання (див. рисунок 1, див. діаграму 2 і т. п.). Число рисунків і/або таблиць в статті не має бути більше 2. Дані рисунків не повинні повторювати матеріали таблиць. Таблиці повинні містити узагальнені і статистично оброблені матеріали дослідження, мати номер і заголовок. У таблицях усі графи повинні мати заголовки, цифри і одиниці виміру повинні відповідати тексту, скорочення слів не допускаються. У статті скорочення слів допускається тільки з первинною вказівкою повної назви або відповідно до переліку, прийнятого Комітетом стандартів. Одиниці виміру даються відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ;
 • після основного тексту статті наводиться нумерований список літератури (не більше 5 джерел) у вигляді повного бібліографічного опису робіт в алфавітному порядку (спочатку кирилицею, а потім латиницею). Посилання на літературу за текстом даються вказівкою номера джерела в списку в квадратних дужках (виноски внизу сторінки не допускаються);
 • зразок оформлення статті наведено нижче.

Вимоги до оформлення тез:

 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, поля по 2 см з кожного боку, інтервал – 1,0, інтервал перед та після абзацу – 0 пт, абзацний відступ – 1,25 см, обсяг – 1-2 сторінки;
 • у заголовку тез вказується: перший рядок – УДК, другий рядок – назва тез (заголовними літерами, жирним шрифтом), третій рядок – прізвища і ініціали авторів через кому (жирний курсив), четвертий рядок – повне найменування організації (жирним шрифтом);
 • через рядок друкується основний текст тез;
 • використання таблиць, графіків, ілюстрацій допускається, посилання на літературні джерела не надаються.

Вимоги до оформлення постерної доповіді (стенду):

 • у верхній частині постеру вказується назва роботи (заголовними літерами, жирним шрифтом), на наступному рядку – прізвища і ініціали авторів (жирний курсив), третій рядок – повне найменування організації (жирним шрифтом);
 • постерна доповідь (стенд) повинен містити матеріал наукової роботи: мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати роботи у вигляді графіка, таблиці, схеми, ілюстрації, діаграми, малюнки та висновки;
 • розмір стенду: А1 (594х841).

Алгоритм надання матеріалів

 • Тільки в електронній формі у форматі *.docx (*.doc), скановані матеріали не приймаються!
 • Один файл повинен містити одну статтю (тези).
 • Назви файлів повинні відповідати першому авторові (наприклад, Крамаренко.docx). Якщо подається дві статті одного автора, то файли нумерують арабськими цифрами (Крамаренко-1).

Зразок оформлення публікації:

УДК

РОЗРОБКА МАЗЕЙ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ
Крамаренко І.М., Прохоренко В.П.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Вступ. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Мета дослідження. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Методи дослідження. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Основні результати. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Висновки. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст

Список літератури

Форма для надсилання матеріалів

 • Перший автор заповнює реєстраційну форму (ОБОВЯЗКОВО!).


Матеріали конференції (Збірник) і сертифікати учасника будуть розміщені на сайті www.atl.nuph.edu.ua

Організаційний комітет

Відповідальний секретар:
к. фарм. н., ас. Марченко Михайло Володимирович (0572) 67-91-84, (095-814-18-98).
E-mail: michailvladimirovich87@gmail.com

З особливою увагою і доброзичливістю,

Оргкомітет конференції:

Котвіцька А.А. ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова оргкомітету.
Загайко А.Л.проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ, доктор біологічних наук, професор, заступник голови оргкомітету.
Вишневська Л.І. – д. фарм. н., проф., зав. каф. АТЛ НФаУ, заступник голови оргкомітету.
Половко Н.П. – д. фарм. н., проф., професор кафедри АТЛ НФаУ, член оргкомітету.
Семченко К.В. – к.  фарм. н., доц., доцент кафедри АТЛ НФаУ, член оргкомітету.
Марченко M.В. – к. фарм. н., асистент кафедри АТЛ НФаУ, член оргкомітету.